Buscar:

La Junta Directiva es la qui regirá totes les decisions de la confraria, que en casos especials consultarà previament amb tots els confrares, fent una assamblea extraordinaria.

La Junta Directiva està composta per:

President 

Vice – President 

Secretàri

Vice – Secretàri

Tesorera

Vocal de Pas

Vocal de Patrimoni

Vocal de Personal

Vocal Adjunt

Vocal

Vocal

La Junta Directiva durarà 4 anys, ja que per normes estatutàries s’ha de renovar cada quatre anys, amb possibilitat de pròrroga.